ఆంధ్ర రాష్ట్ర మాప్ ను తప్పుగా చూపిస్తున్న మీడియా..ఇది అసలయిన ఆంద్రరాష్ట్ర మాప్ .రాష్ట్రం విడిపోయాకా ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి మీడియా ఈ మాప్ ను చూపించాలి. ఇందులో బద్రాచలం డివిజన్ సుమారు 230 కిమీ గోదావరి వెంబడి ఆంద్ర ప్రాంతం ఉంది.This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

మీ వాఖ్య వ్రాయండి.