ఉచితంగా పోటో ఎడిటింగ్ సాప్ట్వేర్ DxO OpticsPro 8 Elite Edition

DxO OpticsPro 8 Elite Edition చాలా సులువైన hi-end పోటో ఎడిటింగ్ సాప్ట్వేర్. కేవలం కొన్ని క్లిక్స్ తో మన పోటోస్ ని కరెక్ట్ చేసుకునే సదుపాయాలతో లభిస్తుంది .
 For download http://www.dxo.com/us/digitalphotoThe download link for DxO Optics Pro 8 Elite is given to you above. To get your registration key, click here to visit the giveaway page, enter your email address in the "Ihre E-Mail-Adresse an" field, enter the CAPTCHA code in the "Code" field, and click "ABSENDEN" button -- you will then be emailed your license key (it is the code given under the text "Hier ist Ihr persönlicher Freischaltcode für DxO OpticsPro 8 Elite Edition" in the email).
Once you get your key, download and install DxO Optics Pro 8 Elite and then register it using the registration information you were given.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

మీ వాఖ్య వ్రాయండి.