పకోడి - Nonsense Unlimited మా మిత్రులు కొంతమంది సరదాగా చేసిన సింపుల్ స్కిట్

 మా మిత్రులు కొంతమంది సరదాగా చేసిన సింపుల్ స్కిట్
ఈ రోజుల్లో ప్రతి చిన్న విషయానికి పార్టీలు చేసుకుంటూ రాజకీయాలు సినిమాలు మాట్లాడుకుంటూ ఘర్షణ పడే వారిపై , అలాగే పెస్బుక్ లో రాజకీయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఒకరినొకరు తిట్టుకునే వారిపై చిన్న సెటైర్
 రికార్డ్ బటన్ ని గట్టిగా నొక్కక పోవడం తో కొన్ని డైలాగ్స్ రికార్డ్ అవ్వలేదు .. అయినా పిచాపాటినే కదాఅనిఅలాఎడిట్చేసి అప్లోడ్చేసేసాం...

This entry was posted in ,. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

మీ వాఖ్య వ్రాయండి.